Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvodní ustanovení, autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.colas.cz je společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem na adrese Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6556 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.colas.cz (dále jen „Stránky“).


Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Toto prohlášení se proto nevztahuje na odkazy, které uživatele ze Stránek přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Dle konkrétní situace může mezi osobní údaje náležet mimo jiné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jednotlivce (fyzické osoby). Mezi osobní údaje pak nepatří informace jako např. počet uživatelů internetové stránky.

 

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

V postavení správce osobních údajů zpracovává Společnost při své činnosti vždy na základě platného právního důvodu určité osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců, dodavatelů a jejich zástupců, uchazečů o zaměstnání a svých zaměstnanců. Jako správce osobních údajů Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a stanoví opatření související se zpracováním osobních údajů, zejména s jejich zabezpečením. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením. Společnost přijala interní směrnice, které obsahují přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, se kterými Společnost nakládá. Pracovníci společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o technických a organizačních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 

Bezpečnostní kamery

Vstupy na některá parkoviště či do některých provozoven Společnosti mohou být monitorovány bezpečnostním kamerami se záznamem, a to z důvodu oprávněného zájmu Společnosti za účelem ochrany jejího majetku, nebo majetku zaměstnanců a také z důvodu zamezení bezpečnostních incidentů. Všechny kamery jsou viditelně označeny a opatřeny informacemi o provádění monitoringu se záznamem. Kamery jsou vždy nastavené tak, aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob. Záznamy jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro zajištění oprávněného účelu Společnosti.

 

Provoz dronů

Společnost provozuje drony pro pořizování audiovizuálního záznamu pro interní potřebu (zejména staveb). Provozování dronů není určeno pro monitorování osob. Drony jsou provozovány v souladu s pravidly pro provoz bezpilotních systémů a v souladu s Nařízením. Dron, pilot a další personál Společnosti je vždy řádně identifikován a označen. Drony jsou vždy provozovány ve vymezeném prostoru a s ohledem na aktuální situaci na místě (minimalizace snímané plochy a optimalizace trasy). Kamery dronu jsou vždy nastavené tak, aby nedocházelo k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob. Osoby pohybující se ve vymezeném prostoru pro provoz dronu jsou vždy seznámené s průběhem leteckých prací v souladu s předpisy provozu bezpilotních systémů a Nařízením. Radiometrická a multispektrální data neumožňují funkční identifikaci osob. Společnost přijala technickoorganizační opatření na ochranu uchovávaných záznamů. Osoby mohou uplatnit právo na přístup, opravu, námitku či výmaz svých osobních údajů. Záznam je vždy uchovávám zabezpečeným způsobem, přístup k němu je auditován a je uchováván po dobu nezbytně nutnou pro zajištění oprávněného účelu Společnosti v souladu s Nařízením.

 

Cookies

Webové stránky mohou obsahovat cookies, které pomáhají poskytovat, chránit a vylepšovat webové stránky a související služby (aplikace). Mohou zaznamenávat IP adresu uživatele, jak dlouho se na
stránce zdržel, a které stránky prochází. V případě, že webová stránka společnosti obsahuje cookies, tak je opatřena upozorněním a souhlasem s jejich využíváním. Stránky, které obsahují cookies, je možné také procházet bez sbírání osobních údajů uživatele, pokud používání cookies uživatel na svém zařízení (např. počítač, mobilní telefon) v internetovém prohlížeči zakáže.

Tato stránka používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. 

 

Název                                          PoskytovatelÚčelExpiraceTyp
_ga                                                              GoogleRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.2 rokyHTTP Cookie
_ga_#                                                        GooglePoužívá Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil web, a také o datech první a poslední návštěvy.2 rokyHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE                YouTubePokusí se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.179 dnůHTTP Cookie
YSC                                                           YouTubeRegistruje jedinečné ID pro vedení statistik o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.SessionHTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTubeUkládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vloženého videa YouTubeTrvaláHTML Local Storage

 

 

Subjekty údajů a účely zpracování osobních údajů

Zákazníci, dodavatelé a jejich zástupci

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků, dodavatelů a jejich zástupců (fyzických osob) v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou s nimi za účelem poskytování svých produktů a služeb, respektive odebírání produktů a služeb, uzavírá. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů.

Uchazeči o zaměstnání

Za účelem organizace a vyhodnocování výběrového řízení při náboru nových zaměstnanců zpracovává Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je v daném případě výběrové řízení (resp. jednání o uzavření pracovní smlouvy či některé z dohod o práci konané mimo pracovní poměr následující po žádosti uchazeče o účast ve výběrovém řízení), nad rámec konkrétního výběrového řízení jsou osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovávány pouze s jeho souhlasem.

Zaměstnanci

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění svých zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení apod.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo Společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.

Nad rámec plnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje zaměstnanců pro účely prosazení svých oprávněných zájmů nebo plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem, a to zejména za účelem vedení databáze zaměstnanců Společnosti, vzdělávání zaměstnanců, za účelem tvorby a plnění zaměstnaneckých programů, přípravy propagačních materiálů a firemního časopisu „Via COLAS“ (jenž je veřejně dostupný též na Stránkách), informování o firemních akcích, evidence využití a nákladovosti stavebních strojů a nákladních a služebních vozidel Společnosti, ochrany majetku Společnosti či při zajištění vstupu oprávněných osob do areálu Společnosti (zejména prostřednictvím kamerových systémů).

V dalších případech Společnost zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem zaměstnanců, přičemž zaměstnanci se mohou svobodně rozhodnout, zda souhlas udělí či nikoliv. Případné neudělení souhlasu Společnost nijak nepostihuje.

 

Oznamovatelé podle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOCH“), a to z důvodu plnění svých povinností z tohoto zákona vyplývajících.

ZOCH výslovně stanoví, že oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Zpracovávané osobní údaje tedy Společnost získává přímo od subjektů údajů a jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou subjektem údajů Společnosti sděleny.

Účelem zpracování je přijímání, posuzování a evidence oznámení dle ZOCH, které probíhá zásadně při zachování důvěrnosti identifikace oznamovatele.

 

Příjemci osobních údajů

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena vhodná technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle Nařízení. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje své mateřské společnosti COLAS SA a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby, jež souvisejí se správou softwarového vybavení a aplikací užívaných pro zpracování osobních údajů, vyhledáváním uchazečů o zaměstnání, vydáváním firemního časopisu „Via COLAS“, poskytováním zaměstnaneckých benefitů, archivací dokumentů, instalací kamerového systému a aplikací GPS užívaných ve stavebních strojích a nákladních a služebních vozidlech Společnosti a též zajišťováním pracovnělékařských služeb a školení pro zaměstnance Společnosti.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

 

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii zejména v případech, kdy se servery, na nichž jsou osobní údaje uloženy, nacházejí mimo Českou republiku. Společnost nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii a mimo působnost Nařízení. Předání osobních údajů do jiných zemí tak nemá vliv na právní postavení subjektů údajů.

 

Uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • osobní údaje zákazníků/dodavatelů a jejich zástupců a popř. osobní údaje poskytnuté zákazníky Společnosti v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Společností jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a v nezbytném rozsahu též po jeho skončení až do uplynutí příslušných promlčecích lhůt pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného smluvního vztahu anebo po dobu nutnou pro splnění zákonných povinností;
 • osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení v rámci náboru nových zaměstnanců, neudělil-li daný uchazeč souhlas s delším uchováním svých osobních údajů;
 • osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a poté po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt, případně až do uplynutí příslušných promlčecích/prekluzivních lhůt pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného pracovněprávního vztahu anebo po dobu nutnou pro splnění zákonných povinností.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Může tak učinit zasláním oznámení na adresu sídla či jakékoliv provozovny Společnosti či zasláním e-mailové zprávy, využitím možnosti v internetové aplikaci či jiným vhodným způsobem.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté osobní údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

 

Další práva subjektů údajů

Dle konkrétní situace může mít každý subjekt údajů (tj. zákazníci/dodavatelé a jejich zástupci, uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci Společnosti) další práva vyplývající z Nařízení, tj. zejména:

právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
 • plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
 • provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;
 • o předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí) nebo mezinárodní organizaci a o vhodných zárukách zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s jejich předáním.

Subjekt údajů má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;

právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující Společnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

právo na omezení zpracování v následujících případech:

 • je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
 • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;

právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může každý subjekt údajů uplatnit kontaktováním Společnosti prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420 286 003 511 či e-mailu colas@colas.cz nebo na adrese jakékoliv další provozovny Společnosti.

 
 

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více