SCROLL

Laboratoře

Jsme nezávislá zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí v oboru pozemních komunikací. Naše laboratorní činnosti jsou zaměřeny na zkoušení asfaltových směsí a pojiv, zemin, kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu. Dále provádíme kontrolní zkoušky jednotlivých konstrukcí vozovky včetně podloží a měření povrchových vlastností betonových a asfaltových vozovek.

Služby Laboratoře Partneři

Služby

Naše tři laboratoře poskytují zákazníkům kompletní portfolio laboratorních zkoušek kameniva, zemin a násypů, podkladních vrstev, betonů a betonových konstrukcí a samozřejmě také asfaltových směsí a emulzí. Zaměřujeme se také na další odborné zkoušky v silničním stavitelství, mezi něž patří například analýza recyklátů nebo měření podélné nerovnosti.

Zkouška PAU

Provádíme analýzu polyaromatických uhlovodíků v asfaltových směsích a recyklovaném materiálu. Analýza probíhá na moderním plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem. Výsledek analýzy je možné použít k zatřídění do kvantitativní třídy dle vyhlášky 130/2009 o kritériích, při jejichž plnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

 

ZKOUŠKY KAMENIVA

Provádíme stanovení vlastností kameniva do konstrukčních vrstev vozovek.

 • Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva ČSN EN 1097-6
 • Stanovení vlhkosti kameniva sušením v sušárně ČSN EN 1097-5
 • Posouzení jemných částic kameniva - Zkouška ekvivalentu písku ČSN EN 933-8+A1
 • Stanovení zrnitosti kameniva – Sítový rozbor ČSN EN 933-1
 • Stanovení tvaru zrn – Tvarový index ČSN EN 933-4
 • Posouzení jemných částic kameniva – Zkouška methylenovou modří CSN EN 933-9+A1
 • Stanovení odolnosti kameniva proti drcení metodou LA ČSN EN 1097-2, čl. 5
 • Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 2: Zkouška síranem hořečnatým ČSN EN 1367-2
 

ZKOUŠKY ZEMIN, NÁSYPŮ A ZEMNÍCH VRSTEV

Provádíme stanovení vhodnosti zeminy, zatřídění zemin a návrhy pro zlepšení zeminy. Dále zkoušky únosnosti podloží a zemní pláně.

 • Rázová zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev LDD ČSN 73 6192, skup.C
 • Statická zatěžovací zkouška ČSN 721006, příl. A,B,D (ČSN 73 6190)
 • Stanovení objemové hmotnosti zemin membránovým objemoměrem ČSN 72 1010, čl. 35-44, met. D1
 • Stanovení objemové hmotnosti zemin vyřezávacím kroužkem ČSN 72 1010, čl. 8-14, met. A
 • Laboratorní stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO 17892-1
 • Stanovení zhutnitelnosti ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 a 7.6
 • Stanovení zrnitosti zemin ČSN EN ISO 17892-4
 • Stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12
 • Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti zemin ČSN 72 1006, příl. F
 

ZKOUŠKY SMĚSÍ PRO PODKLADNÍ VRSTVY

Provádíme průkazní a kontrolní zkoušky při výstavbě stavebního díla.

 • Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 13286-42
 • Stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy ČSN EN 13286-41
 • Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy ČSN EN 13286-47

 

 

ZKOUŠKY BETONŮ A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provádíme zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu, včetně nedestruktivní vyšetření betonových konstrukcí Schmidtovým tvrdoměrem.

 • Zkoušení čerstvého betonu: Stanovení konzistence – zkouška sednutím ČSN EN 12350-2
 • Zkoušení čerstvého betonu: Stanovení obsahu vzduchu – tlaková metoda ČSN EN 12350-7
 • Zkoušení ztvrdlého betonu: Výroba a ošetřování zkušebních těles ČSN EN 12390-1
 • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ČSN EN 12390-3
 • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 12390-7
 • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, metoda A a C ČSN 73 1326, Z1
 • Zkoušení ztvrdlého betonu: Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8
 • Stanovení odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1

 

 

ZKOUŠKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ A HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV

Provádíme návrhy receptur pro ložní, podkladní a obrusné asfaltové vrstvy a kontrolní zkoušky vozovek s asfaltovým krytem. Dále kompletní rozbor asfaltových směsí.

 • Stanovení obsahu rozpustného pojiva v asf. směsi ČSN EN 12697-1
 • Zrnitost ČSN EN 12697-2
 • Marshallova zkouška ČSN EN 12697-34
 • Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697-23
 • Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN 12697-12
 • Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem ČSN EN 12697-30
 • Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles ČSN EN 12697-29
 • Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa ČSN EN 12697-6
 • Stanovení maximální objemové hmotnosti ČSN EN 12697-5
 • Stanovení mezerovitosti ČSN EN 12697-8
 • Měření nerovnosti povrchu vozovek latí a planografem ČSN 73 6175, kap.8 a 9
 • Stanovení míry zhutnění asfaltových úprav radiosondou ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, met. B
 • Smyková zkouška spojení vrstev ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.3
 • Asfaltové směsi – Stanovení tloušťky vrstev asfaltové vozovky ČSN EN 12697-36
 • Stanovení míry zhutnění na vývrtech ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, met. A, C
 • Asfaltové směsi – Zkouška pojíždění kolem – malé zkušební zařízení
 • Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697-22+A1, metoda B ČSN EN 12697-33+A1

 

 

ZKOUŠKY ASFALTOVÝCH POJIV A EMULZÍ

Provádíme ověření vlastností asfaltových pojiv modifikovaných a nemodifikovaných.

 • Stanovení penetrace asfaltu jehlou ČSN EN 1426
 • Stanovení bodu měknutí – metoda KK ČSN EN 1427
 • Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse ČSN EN 12593
 • Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility ČSN EN 13589, ČSN EN 13703
 • Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů ČSN EN 13398
 • Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů ČSN EN 13399
 • Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu – Metoda RTFOT ČSN EN 12607-1
 • Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem ČSN EN 13302
 • Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech ČSN EN 13632
 • Asfaltové emulze – Stanovení pH vodní fáze, pH asfaltové emulze ČSN EN 12850
 • Asfaltové emulze – Stanovení obsahu vody ČSN EN 1428
 • Asfaltové emulze – Stanovení zbytku na sítu ČSN EN 1429

 

 

PROVÁDĚNÍ PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK

Provádíme návrhy průkazních zkoušek (ITT) asfaltových směsí podle aktuálních norem ČSN EN a TP.

 

 

ODTRHOVÉ ZKOUŠKY IZOLAČNÍCH A SANAČNÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev a přilnavosti hmot k podkladu, dle normy ČSN 736242, příloha B.

 

 

ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ ODBORNÝCH ZKOUŠEK

 • Zajištění analýzy zemin/recyklátů v rozsahu dle části tabulky č. 10.1 a 10.2 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (posouzení toxicity zeminy/recyklátu), včetně zajištění akreditovaného odběru materiálu
 • Zajištění měření protismykových vlastností povrchů vozovek v souladu s ČSN 736177
 • Zajištění měření podélné nerovnosti s vyčíslením mezinárodního indexu nerovnosti IRI v souladu s ČSN 73 6175
 • Zkoušení odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě mrazových trhlin, měření únavy a komplexního modulu tuhosti 

 

 

Laboratoře

 

Partneři

Vývojové centrum CORE

V rámci skupiny COLAS spolupracujeme na vývoji a výzkumu s vývojovým centrem CORE ve Francii. Colas má jedinečné zdroje, které nám umožňují reagovat na měnící se potřeby zákazníků a předjímat technologií pro budoucnost.
https://www.colas.com/en/research-and-development/cst

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více