SCROLL

ESG: Etika, odpovědnost a udržitelnost

Snažíme se podnikat v souladu s etickými a společenskými požadavky a ohleduplně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Máme vypracovaný přísný etický kodex a nastavená pravidla boje proti korupci. Pečujeme o to, aby naše uhlíková stopa klesala a aby se naše závislost na fosilních zdrojích zmenšovala.

Strategie Skupiny Colas v oblasti ESG se opírá o osm pilířů, které jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Našich 8 pilířů společenské odpovědnosti Etický kodex Boj s korupcí Trestní odpovědnost Podporujeme Cirkulární řešení - projekt EU ESG rating CSR osvědčení Ecovadis/Sustainability Rating

Naše společnost COLAS CZ získala za rok 2023 stříbrný certifikát v oblasti společenské odpovědnosti/CSR

V auditu mezinárodní auditorské společnosti EcoVadis jsme dosáhli percentil 87 % a zařadili jsme se tak mezi 13 % nejlépe celosvětově hodnocených společností metodikou Ecovadis.

Náš výsledek je vynikající i v případě srovnání mezi firmami v našem oboru podnikání.

Metodika Ecovadis je založena na mezinárodních standardech CSR včetně Global Reporting Initiative, ISO 26000 o společenské odpovědnosti firem a pokrývá 21 kritérií ve 4 základních oblastech:

 • Životní prostředí
 • Pracovní & lidská práva
 • Etika
 • Udržitelný dodavatelský řetězec

Stříbrný certifikát je tak pro nás potvrzením, že naší firemní strategií v oblasti CSR se neustále zlepšovat jdeme správným směrem.

 
 

Našich 8 pilířů společenské odpovědnosti

Základní povinností společnosti Colas je podnikat v souladu s etickými, sociálními a společenskými požadavky a ohleduplně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Strategie společenské odpovědnosti, platná pro celou skupinu Colas, se opírá o osm základních pilířů.

1. Nabídka udržitelných řešení

Ambicí skupiny Colas je navrhovat a nabízet udržitelnou infrastrukturu budoucnosti (bezpečnou, dostupnou, sdílenou, propojenou), která bude lépe sloužit uživatelům a otevře cestu hospodářskému a sociálnímu rozvoji v dané lokalitě.


 

2. Strategie snižování emisí a podpora biodiverzity

Skupina Colas cílí na snížení svých emisí, které je v souladu s Pařížskou dohodou o změnu klimatu. Oblasti související se změnou klimatu začleňujeme do strategie celé skupiny, snižujeme přímé i nepřímé emise, rozvíjíme a podporujeme nízkouhlíkové technologie a řešení. 

V místech naší činnosti podporujeme biodiverzitu, spolupracujeme s experty, informujeme zaměstnance a také místní obyvatelstvo.

3. Cirkulární ekonomika

Opětovně využíváme odpadní materiály a stavební suť a tato řešení nabízíme i našim zákazníkům. Napomáháme tak nejen k ochraně přírodních zdrojů, ale také ke snižování energetické náročnosti našich produktů.

Až 12 % dosahuje podíl R-materiálů v asfaltových směsích, tento podíl se budeme snažit v budoucnu zvyšovat.

4. Dopady a společenská přijatelnost

Chceme snížit dopad výroby stavebních materiálů a stavebních činností na životní prostředí a obyvatele v okolí. Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří v našich provozovnách pro místní obyvatele i samosprávu. Dodržujeme platné právní předpisy, ale vždy se snažíme o neustálé zlepšování stavu našich provozoven. Využíváme nejnovější technologie, redukujeme zápach v obalovnách aktivním využíváním uhlíkových filtrů, apod.

5. Vzdělávání a manažerská excelence

Rozvoj zaměstnanců je naším prvořadým úkolem. Snažíme se přilákat nové talenty do našich řad a aktivně spolupracujeme se středními školami a univerzitami. Dbáme na rozmanitost z hlediska národnosti, genderu a myšlení. Vytváříme inkluzivní pracovní prostředí, kde se každý cítí respektován a oceňován za svůj přínos. Zakládáme si na tom, že ženám nabízíme rovné příležitosti a podporujeme je flexibilními/ zkrácenými úvazky k návratu z mateřských/ rodičovských dovolených, apod.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

Snižování zdravotních rizik a nehod na pracovišti nebo na silnici má dopad nejen na zaměstnance, ale i na uživatele, místní obyvatele nebo obchodní partnery. Proto byla pravidla skupiny Colas v oblasti BOZP zavedena ve všech jejich pobočkách po celém světě.

7. Odpovědný dodavatelský řetězec

Naše společnost se zavázala budovat a motivovat odpovědný dodavatelský řetězec. Plníme požadavky evropské směrnice o odpovědnosti za dodavatelský řetězec, tzv. Due Diligence (CS3D - Corporate sustainability due diligence directive). 

8. Etika a compliance

Zaměstnanci Colasu i třetích stran při práci dodržují přísná etická pravidla. Posilujeme kulturu dodržování předpisů (compliance), máme vypracovaná pravidla a osvědčené postupy. Pravidelně školíme své zaměstnance v oblasti etiky a sdílených pravidel celé skupiny Colas.

CHARTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SKUPINY COLAS

JEDNEJME SPOLEČNĚ

Ve skupině Colas je naším posláním projektovat, stavět a starat se o udržitelnou dopravní infrastrukturu po celém světě. Podnikání prochází ve vztahu k životnímu prostředí zásadními změnami, ve kterých hrajeme důležitou roli. Proto se majitelé a vedení společnosti zavázali jednat způsobem, který zohledňuje výzvy spojené se změnou klimatu a ztrátou biodiverzity. 

Cílem tohoto dokumentu je uvedené závazky představit a sdělovat. 

Reagujeme na současné i budoucí environmentální výzvy a díky spojení našich znalostí, dovedností a inovativních řešení můžeme v tomto ohledu pomáhat zákazníkům, partnerům i uživatelům. Proto musíme jednat v souladu se třemi hlavními zásadami:

SNIŽOVÁNÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 • Provádíme stavby a řídíme činnost v našich obalovnách, lomech a ve stálých provozovnách odpovědným a udržitelným způsobem. 
 • S cílem omezit dopad našich činností na okolítrvale optimalizujeme nakládání s odpady, snižujeme zátěž zápachem, hlukem a prachem. 
 • Podporujeme recyklaci a opětovné využití materiálů omezující spotřebu přírodních zdrojů. CÍLE DO ROKU2030 100 % stálých provozoven provede sebehodnocení prostřednictvím 

 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

 • Snižujeme spotřebu fosilních paliv
 • Spolupracujeme s dodavateli a subdodavateli na snižování uhlíkové stopy produktů, které nakupujeme
 • Vyvíjíme a podporujeme nízkouhlíková řešení a technologie

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V NAŠICH PROVOZOVNÁCH 

 • Podporujeme ekologické niky v našich lomech a obalovnách
 • Zvažujeme a řídíme vliv jednotlivých činností na biodiverzitu 
 • Chráníme místně významné rostlinné a živočišné druhy 
 • Pracujeme na omezení šíření invazivních druhů organismů

Aby skupina Colas mohla svým týmům poskytnout nástroje a zdroje, které potřebují ke splnění stanovených závazků, zavázala se k:

 • zvyšování povědomí a školení zaměstnanců v otázkách životního prostředí
 • sdílení osvědčených a nejlepších postupů
 • zveřejňování informací o vlivu našich činností na životní prostředí interně i externě.

Etický kodex

Efektivita a budoucnost skupiny Bouygues spočívají na důvěře, kterou vyvolává u svých zákazníků, spolupracovníků, akcionářů a partnerů ze soukromého či veřejného sektoru. Pouze spravedlivý a poctivý přístup k nim může zajistit náš rozvoj. 

Tato důvěra vzniká zejména díky dodržování pravidel chování. Představenstvo společnosti Bouygues spojilo tato pravidla i stanovisko Výboru pro etiku, sociální odpovědnost (CSR) a sponzoring do etického kodexu, který je k dispozici všem zaměstnancům skupiny. Kodex je pravidelně aktualizován.

 

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA

Skupina a její zaměstnanci dodržují zákony a předpisy ve všech zemích, ve kterých vykonávají svou činnost. Každý zaměstnanec se vyvaruje činností nebo chování, které by mohlo jeho samotného, další zaměstnance, jeho společnost nebo skupinu zapojit do nezákonné činnosti.

ÚCTA K JEDNOTLIVCŮM

Řízení lidských zdrojů, koordinace zaměstnanců skupiny a vztahů mezi zaměstnanci je založeno na zásadách důvěry a vzájemné úcty, stejně jako důstojného jednání s ostatními. 

Charta lidských zdrojů skupiny je referenčním dokumentem, kterým se každý zaměstnanec řídí ve své každodenní práci.

 

VYŠŠÍ ZÁJMY SKUPINY

Zaměstnanci se za všech okolností musí chovat loajálně a řídit se zájmy společnosti, pro kterou pracují, i zájmy skupiny. Dobré jméno a pověst služeb či výrobků jsou podmínkami jejího rozvoje a stability. Zaměstnanci se musí zejména zdržet jakéhokoli očerňování společnosti, která je zaměstnává, nebo samotné skupiny.

VZTAHY UVNITŘ SKUPINY

Pokud má několik společností skupiny mezi sebou uzavřít obchodní dohody, musí vůči sobě zachovávat stejnou loajalitu jako vůči zákazníkům, dodavatelům nebo externím partnerům při zachování stejné míry obezřetnosti. Uplatní všechna opatření, která v zájmu skupiny umožní předcházet sporům. V případě, kdy není možno sporu předejít, se bude usilovat o spravedlivé řešení, přičemž každá ze stran jedná ve smírném duchu, transparentně a v dobré víře.

 

Boj s korupcí

Korupční jednání představuje porušení základních etických zásad a hodnot skupiny. Sjednávání a plnění smluv nesmí za žádných okolností vést k chování nebo činům, které by bylo možné označit za aktivní nebo pasivní korupci vůči veřejným nebo soukromým subjektům nebo jménem těchto subjektů nebo za spoluúčast na zneužití vlivu nebo za zvýhodňování. Je třeba si uvědomit, že trestné činy spáchané zprostředkovateli, obchodními zástupci nebo konzultanty by mohly vést k tomu, že osoba, která je najala, by se vystavila přísnému postihu stejně jako přímý pachatel.

 

Protikorupční kodex ke stažení

STŘET ZÁJMŮ

Vzhledem ke své povinnosti zachovat loajalitu vůči skupině dbá zaměstnanec na to, aby přímo či nepřímo nevykonával jinou činnost nebo se nevyjadřoval způsobem, který by ho přivedl do situace střetu zájmů ve vztahu ke společnosti.

 

INTERNÍ KONTROLA

Podpora etického chování v rámci celé skupiny, boj proti korupci a podvodům a dodržování zákonů o ochraně hospodářské soutěže a předpisů o zákazu obchodního styku (embargu) jsou tři z hlavních témat zpracovaných v referenční příručce pro interní kontrolu a řízení rizik (Internal Control and Risk Management Reference Manual) skupiny Bouygues. Průběžný dohled nad uplatňováním zásad interní kontroly v oblasti etiky provádí obchodní segmenty a jejich dceřiné společnosti prostřednictvím sebehodnotících nástrojů stanovených referenční příručkou pro interní kontrolu.

 

Prohlášení vedení společnosti Colas CZ k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Compliance program společnosti byl vytvořen z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti za účelem předcházení trestné činnosti, harmonizace interních předpisů v rámci holdingu a doplnění a vylepšení řídícího a kontrolního systému společnosti.

Prohlášení vedení společnosti Colas CZ ke stažení
 

Podporujeme

Pravidelně podporujeme nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, a také veřejně prospěšné organizace, jako jsou sportovní kluby, hospice, léčebny nebo dětské domovy. Díky podpoře naší společnosti již několik let funguje například projekt Nahoru na horu, série turistických výšlapů na zajímavé vrcholy Česka, sponzorovali jsme znojemskou hokejovou ligu, jsme regionálním partnerem běžecké série RunCzech. Dlouhodobě podporujeme také Nadační fond Atýsek, který se zaměřuje na hendikepované děti a seniory.

Colas CZ také vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří se sami zapojují do dobrovolnických aktivit. Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se stali dárci krve, vstoupili do aktivních záloh Armády ČR nebo se ve svém volném čase věnují sportovním tréninkům a organizují nejrůznější aktivity pro děti.

Kontaktní formulář

Odeslat zprávu
Tento web používá pro správné fungování COOKIES
souhlasím
odmítnout
více